آموزش نوشتاری با خط تحریر. برای دیدن ویدئوهای مربوط به این موضوع بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید. ادامه مطلب

خوانش واژگانی که در نوشتار و خوانش همسان نیستند. مانند: خواب، حتی، خویشاوَند، عُمر؛ عادَت و… برای دیدن ویدئوهای این بخش بر روی ادامه مطلب کلیک کنید. ادامه مطلب

آموزش خوانش نُه نشانه دیگر(ذ،ض،ظ، ص،ث، ط، ق، ح، ع) که در گویش پارسی مخرج مشترک دارند. برای دیدن ویدئوهای مربوط به این بخش بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید. ادامه مطلب

خوانش واژگان چند بخشی. برای دیدن ویدئوهای این بخش بر روی ادامه مطلب کلیک کنید. ادامه مطلب

خوانش واژگان دوبخشی. برای دیدن ویدئوهای مربوط به این بخش بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب

خوانش یک بخشی ها که دهان برای گفتار یک بار باز میشود. مانند ،آب، باد، ت، س، دار، دَشت، گوشت،غ، غول، غَم ، گَشت، فُُرم و ….. برای دیدن ویذئوهای این مجموعه بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید. ادامه مطلب

روش شناخت کوچک و بزرگ نشانه های زبان پارسی. این بخش شامل سه ویدئو می باشد برای مشاهده آنها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید. ادامه مطلب

آموزش پیوند(ترکیب) آوا و نشانه باشناخت نسبی آموزش دهنده که در حافظه پنهان زبان مادرانه آموزش گیرنده ، نسبت به سن و ذخیره واژگان رسا باشد. این قسمت شامل ۲۴ ویدئو می باشد. برای دیدن ویدئو ها بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید. ادامه مطلب

این قسمت شامل یک ویدئو با موضوع آموزش آواهاست. برای دیدن ویدئو بر روی ادامه مطلب کلیک کنید. ادامه مطلب

این قسمت به آشنایی به نشانه ها اختصاص دارد و شامل ۴ ویدئو می باشد. برای دیدن ویدئوها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید. ادامه مطلب