مشاهده هنر خوانش و نوشتار پارسی (کتاب اول ویژه افراد بیش از ده سال)

مشاهده روش نوین هنر خواندن و نوشتن پارسی (لوح خوانش در کلاس)

مشاهده روش آموزش هنر خواندن و نوشتن (ویژه آموزگاران)

مشاهده هنر خواندن و نوشتن در خدمت عدالت اجتماعی – لوح خوانش بلوچی