مشاهده شیوه نوین آموزش مقدماتی؛ گفتگو علی صداقتی خیاط و الهه بیننده